Oświadczenie w sprawie dostępności

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.gov.pl/web/witd-szczecin oraz http://bip.witd.szczecin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików, osadzając teksty bezpośrednio w serwisie. Zobowiązani są do poprawnego formatowania plików tak, by były one łatwo dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Strony internetowe nie posiadają tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. Serwis wyposażony jest w następujące mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści: Strona www.bip.witd.szczecin.pl posiada funkcję włączenia trybu ciemnego (tryb dla słabowidzących),Strona www.bip.witd.szczecin.pl umożliwia zmianę wielkości czcionki,klawisz „Tab” – umożliwia poruszanie się po kolejnych elementach strony. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony: - Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny https://www.gov.pl/web/witd-szczecin - 100% i dla witryny http://bip.witd.szczecin.pl/ - 99.87%

Dostępność architektoniczna

Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie mieści się pod adresem Lubieszyn 10J, 72—002 Dołuje

W budynku znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne: - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, - Wydział Finansowo-Księgowy, - Wydział Prawny, - Wydział Inspekcji, - Samodzielne stanowisko ds. kadr, - Wydział Administracyjno-Techniczny, - Archiwum zakładowe. Obszarem działania Inspektoratu jest województwo zachodniopomorskie. Na terenie województwa zachodniopomorskiego Inspektorat posiada dwa oddziały Wydziału Inspekcji: 1) Oddział Wydziału Inspekcji w Koszalinie (ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin); 2) Oddział Wydziału Inspekcji w Wałczu (Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90 A, 78-600 Wałcz). Obsługa interesantów realizowana jest głównej siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lubieszynie. 1) Opis dojazdu i wejścia do budynku. Dojazd do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie stanowi droga o podłożu wyłożonym kostką brukową. Teren przed budynkiem urzędu stanowi parking pokryty kostką brukową. Posiada dwa wejścia i trzy wyjścia ewakuacyjne. Chodnik przed wejściami jest równy, rozpoczynający się podjazdem. Wejście główne ma próg, a drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób mających niepełnosprawność ruchową. 2) Opis dostępności korytarzy i toalet. Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie jest parterowy. Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, korytarze i toalety umożliwiają poruszanie się osobom z ograniczeniami ruchowymi. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. 3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W korytarzu budynku znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika, który obsłuży interesanta ze szczególnymi potrzebami. W budynku jest pętla indukcyjna, nie ma platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. Na prośbę osoby niedowidzącej bądź niedosłyszącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym. 4) Informacje o miejscach parkingowych W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczony jest parking. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego jest krótki. 5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Wojewódzki Inspektorat Transportu drogowego w Szczecinie podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia, jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.

Dane teleadresowe

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie. Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje e-mail: biuro@witd.szczecin.pl Tel.: 91 3115633

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Wojciechowski, daniel.wojciechowski@witd.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 3115633. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Data sporządzenia: 2023-08-28

metryczka


Wytworzył: admin (31 marca 2021)
Opublikował: Administrator (31 marca 2021, 09:55:44)

Ostatnia zmiana: Administrator (28 sierpnia 2023, 11:21:51)
Zmieniono: .aktualizacja deklaracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2640