Ochrona danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie art 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Lubieszynie 10 J, 72-002 Dołuje, tel.: (+48) 91 311 56 33
fax: (+48) 91 311 56 41 e-mail: biuro@witd.szczecin.pl dalej jako „WITD”;

Inspektor ochrony danych

Administrator, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Przemysława Kiliana, z którym komunikować się można za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@witd.szczecin.pl pod numerem telefonu 793 088 227 lub w siedzibie Administratora.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1  lit. e) RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) w celu realizacji obowiązków i zadań określonych w ustawie o transporcie drogowym, tj. kontroli przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.  Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, przetwarzanie to może obejmować szczególne kategorie danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania w zakresie obsługi technicznej Administratora (np. serwis systemu teleinformatycznego, archiwizacja dokumentacji). Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, organy odwoławcze właściwe w sprawie  jak również  organy  właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym WITD w Szczecinie przekazał  Państwa wniosek.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach określających zasady postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach organów zespolonej administracji rządowej  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
4) prawo do usunięcia swoich danych osobowych
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, elektronicznie przez formularz dostępny na stronie www.uodo.gov.pl, lub ustnie ).
 
Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Informacje dodatkowe

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125)

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Lubieszynie 10 J, 72-002 Dołuje, tel.: (+48) 91 311 56 33
fax: (+48) 91 311 56 41 e-mail: biuro@witd.szczecin.pl 

Inspektor ochrony danych

Administrator, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Przemysława Kiliana, z którym komunikować się można za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@witd.szczecin.pl pod numerem telefonu 793 088 227 lub w siedzibie Administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora ustawowych obowiązków, na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o transporcie drogowym w celu  rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
4) prawo do usunięcia swoich danych osobowych
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, elektronicznie przez formularz dostępny na stronie www.uodo.gov.pl, lub ustnie )
metryczka


Wytworzył: administrator (26 czerwca 2018)
Opublikował: Administrator (26 czerwca 2018, 12:57:31)

Ostatnia zmiana: Administrator (11 stycznia 2022, 11:57:21)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2119